Ajo’ a Fuedhai: “Su Boi Muliache”.

Ajò a fuedhai: la seconda ed ultima parte della leggenda de Su Erchitu e su Boi Muliàche di Bruno Orrù.

Enrica Delitala, in su libru cosa sua “fiabe e leggende nelle tradizioni popolari della Sardegna” narat: Su Boe Muliache est omini chi si mudat in boe poita ca custa est sa soti cosa sua e fit destinau a i custu. Si contat chi una dì, unu chi furàt bestiamini, fit andau aintr’e noti a furai. Circhendi circhendi, ait biu unu vitellu bellu e grassu, solu solu chi dhi fit praxu meda, dhiat cassau e portau a sa stadha cosa sua e acapiau a is corrus, aintr’e sa stadha, po no si fuiri. S’idea cosa sua fit de dhu bociri sa dì pustis e fai birrandada cun is amigus. S’incras, de bonu mengianu, fit andau a sa stadha cun s’idea de bociri su vitellu, ma, invecis de agatai su vitellu, aiat agatau un omini acapiau a sa funi. Fit omini de sa bidha e connotu de issu. Cust’omini conosciat sa maladia cosa sua e si dismajàt po su essi cundennau in custa manera. Su furoni, intzandus, moviu de piedadi aiat nau a s’omini ca podiat sanai de custa malediziòni e portau dh’aiat prima a cresia, aundi aiat nau una sida de brebus, e pustis a campusantu, aundi aiat nau una sida de sciollatzionis e, de sa dì, s’omini aiat bintu sa cundenna cosa sua.

Su studiosu Rafieli Marchi, in su scritu cosa sua “Il Bue Mulache della Barbagia e l’essere fantastico di Nule” contat custu contu chi narat dhi siat istetiu contau propriu de Tziu Ghisparru, su matessi omini de su contu:

Tziu Ghisparru, impari cun su fradi Tziu Tzusepe, fit furriendi de sa foresta aundi aiat traballau totu sa dì. Fit giai scurigau motu e fit noti de luna prena e de lugori. Si furint istentaus meda ca poita a Tziu Tzusepe dhi fit carrigada sa callentura e no podiat camminai a passu lestru, antzis, de tanti in tanti, si depiant firmai po si pasiai. Lompius a unu gruxeri si furint depius firmai un’atra borta po si pasiai, poita Tziu Tzusepe fit tropu stancu e a sa billa nci boliat ancora bonu tretu. Tziu Ghisparru si fit setziu in d-una perda asuta de una mata, aiat arrimau su fosili a sa mata e allutu si fit sa pipa. Tziu Tzusepe, si fit crocau or’or’e sa ia cun is cambas chi abarrànt in sa ia etotu. A pagu a pagu a tziu Ghisparru dhi pariat de intendi sonus de cadena chi beniant de pati de pranu e, allutau beni is origas si fit assigurau ca fit propriu sonu de cadena e, de atesu, aiat cumintzau a biri una puba (*) in su lugori e, comenti custa puba si acostàt su burdellu de is cadenas fit sempri de prus. Castiendi beni, Tziu Ghisparru aiat biu una bestia chi no aiat mai biu prima, fit prus manna de unu prucu e prus pitica de unu boi, pariat casi unu malloru pitichedhu, portàt is ogus de pampa, bogàt fumu de is carigas (**) e portàt cadenas acapiadas a is peis. Tziu Ghisparru, mancai fessit omini de figau, aiat cumintzau a timi e aiat cicau de ndi scidai su fradi sentza de nci arrennesci perou. Aici aiat pigau su fradi a is cambas e comenti fit circhendi de nde dhu stesiai de sa ia, cussa puba fit lompia de fronti a issus, dhu su aiat castiaus cun is ogus arrubius de pampas, aiat mugghiau aici forti de fai tremi is matas e, fendu sonai is cadenas, andau si ndi fit concas a sa costa de Maria Vrunza a nca sunt is Domus de Janas.

S’incras a mengianu Tziu Ghisparru aiat contau su contu a Tzia Luisica, sa sorri, sa cali aiat nau:”cussu fit su Dimoniu”. Tzia Luisica, timendi po sa soti de su fradi, fit andada andi fuedhai cun su predi su cali dhi aiat nau: “No Luisica, no fit su Dimoniu, cussu fit su Boe Muliache, un’omini cundennau de mala sorti, poita chi fit istetiu intregau a su Dimoniu, fit istetiu Erchitu e tziu Ghisparru, a i cust’ora, fit giai mortu! Bai in paxi e prega po s’anima de su Muliache”.

 (*) figura indistinta

(**) narici

Sempiri Rafieli Marchi, in su scritu cosa sua “Il Bue Mulache della Barbagia e l’essere fantastico di Nule”, iscridi algunus contus intendius de issu matessi candu andàt po is bidhas a intendi contus po su scritu cosa sua. Innoi ndi poneus feti calencunu:

  1. P. di Lollòve – pastore di 75 anni : “Cando intendimos su Boe Muliache naramosintè, custu est su Mustidhinu Maleitu! Carchi cosa bi sutzedet!
  2. M. Orgosolo – 37 anni: In su Supramonti de Orgosuluu, medas notis, is pastoris, intendiant unu chi Mugghiàt (narànt chi fessit unu spiritu), e, candu scapanta is canis po dhu carrxai, custus si firmànt, poita cumprendiant ca su chi fit mugghiendi fit unu Spiritu, e su pilu si accidrinàt in sa schina cosa intzoru de sa timoria.
  3. Z. pastore di Lula – 32 anni: Nant chi custu Boe Muliache siat un omini chi, po volontadi de Deus, si mudat in boi e, a su noti, essit in sa bidha mugghiendu aici forti de fai tremi s’omini pru de figaus. In Lula si contat chi una noti chi su Boe Muliache fit girendi, un’omini, tzerriau Busu, dhu aiat cassau a soga e, comenti aiat potziu, dhu aiat acapiau in d-una stadha. S’incras, candu fit andau a sa stadha de bonu mengianu, aiat agatau un omini scoitu acapiau a nca issu aiat acapiau su Boe Muliache. Fit un’omini connotu in sa bidha, ma immoi est mortu.
  4. F. – di Lodè, 24 anni: Est un omine chi si achet a voe ca est cundennau goi. Nant chi achet unu ziru in intro e bidha e mulia comente unu voe malu e s’imbrussinat. Aue s’ibrussinat bi morit zente. Achiat tres ruilos e ughiat.(faceva tre urli e scappava)
  5. S. mandriano di Talavà, 35 anni:In Talavà dhu tzerriaus Voe Gultu, ma est connotu comenti de Boe Muliache puru. Custu est un’omini cundennau a si mudai in boi. Una noti chi femu in su satu cun babbai eus biu unu boi chi pariat diferenti de is atrus, andàt e torràt e mugghiàt coment’e centu bois. E babbu miu mi aiat nau: “ Ista atentu pitzinu, no l’avvuicinese, ussu est unu Voe Gultu”. Un’atra noti, babbu miu, si fit acostau a unu boi chi biiat de tanti in tanti, ma feti a su noti e, candu si ndi fit sapiu ca custu portàt is ogus de fogu e cadenas a is peis, aiat cumprendiu ca fit su Voe Gultu e, de su grandu assichidu si fit arrutu maladiu e fit abarrau crocau po prus de cuatrumesis, Pentzamus si depiat morri, ma, no sciu cumenti, dhu aiat salvau su predi de bidha.
  6. Tzia L. 65 anni; In Baronia su Boe Muliache dhu tzerriaus Murinu. Est unu spiritu in forma de boi, chi mugghiat, ma su mugghiai cosa sua assimbillat puru a su corrinai de su burricu e no parit boxi de bestia connota. S’omini chi dh’atobiat morit assustrau e, nant, chi calencunu siat mortu verdaderu. In bidha nci fit un’omini, Tziu Podhesu, chi fit Boe Muliache, totus dhu sciiant ma nemus ndi fuedhàt po sa timoria.
  7. Tzia L. Ovodda, 70 anni: Fradi miu est unu Bou Muliache. A mesunoti issu depit andai, ma est feti su spiridu cosa sua chi bandat, su corpus abarrat innoi. Sa mulleri dhu scit ca issu depit andai, e dhu lassat bandai. Su spiridu cosa sua si mudat in boi, cun corrus e cadenas e candu si imbruxinat in terra a innantis de sa porta de una domu e ghetat tres tzerrius, tres feti no unu de prus, est siguru ca in cussa domu dhoi ant a essi mortus. Is itzerrius sunt aichi legius e fortis chi tottu sa bidha tremit e parit su tzerriu de centu bestias. Pustis, prima de obrexi, torrat a domu in forma de cristianu e sa mulleri dhu torrat a pigai cun issa.

 Unu poeta Bittesu de su 1800 iscriiat aici (tradusiu in campidanesu):

 Su Muliache dh’apu biu in sa ia

Candu fit biu, in d-una noti frida

E ancora immoi ndi tengu timoria.

Baxei, baxei, acurrei a innì

Ma poneisidhi cosa benedita

S’anima cosa sua est maledita

E girat po su mundu noti e dì.

A pitzus de custa chistioni poreis agatai ancora contus e paristorias, un’urtima cosa, su Boe Muliache, benit inditau comenti de “L’Essere Fantastico di Nule” po mori de una statuedha de su periudu nuragicu chi rappresentat propriu una figura mesu boi e mesu omini.

 Muliache

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...