Ajo’ a Fuedhai: sa paristoria de “Sa Musca Mecedda”

Bruno Orrù, grande cultore delle tradizioni della nostra terra, propone un nuovo racconto interamente scritto in lingua sardo-campidanese: sa Paristoria de sa Musca Mecedda.

Oi cumintzaus a contai de un’atra paristoria de Sardignia: sa Musca Mecedda.

Su nomini de musca Macedda o Maghedha o Manchedda, benit de su logudoresu “Maghedhare”, chi bolit nai trattai mali, o, berus siat “Musca chi tratat mali”. Sa de sa Musca Macedda est una paristoria connota in totu sa Sardignia cun diferentzias, a seguandu de sa parti de sa Sardignia, chi sunt massimamenti apitzus de sa mannaria e sa figura de sa bestia. Calencunu narat chi siat manna coment’e unu musconi, atrus, coment’e una conca de boi, atrus ancora chi siat manna coment’e unu angioni. Candu pungit est prena de ferenu, alas mannas e fortis e su zumiu si intendit de bidha in bidha. Si narat ca, in di de oi, sa musca macedda s’agatit feti a nca dhoi est calencunu scroxoxu, su prus de is bortas su scroxoxu est in d-una cascia e sa musca macedda in d-una segunda cascia, abetendi chi calencuno obrexat sa cascia po si ndi torrai a scidai. Si naràt puru ca sa musca Macedda fit sa guardia a is iscroxoxus de is janas candu custas furint tessendi e no podiant bilai. Est meda probabili chi sa paristoria de sa Musca Macedda siat nascia in Sardignia cun s’arribu de is romanus, is calis, sentza peruna voluntadi, aiant portau in Sardigna su sintzulu “anofele” e cun issu sa malaria, maladia custa chi no fit connota de is Sardus.

Est istabiliu puru, ca sa Sardignia, comenti atras terras de s’Europa, at connotu sa pesta, chi est istetia sa rexioni po sa cali medas bidhas sunt istetias postas a pamentu. Custa maladia aiat tocau po fin’e sa bidha (chi no nc’est prus) de Gemessi, chi arresultat essi stetia lassada de sa populatzioni giai de su de seixi seculus. Sa traditzioni, perou, bolit chi sa curpa de custu dannu mannu siat de incarrigai a s’arribbu in Sardignia de sa Musca Macedda, chi fit manna catu de una brebei e cun d-una punta po pungi manna cat’e un’arresoja. Nant puru chi, perou, calencunu de custus tzerpius siant istetius cassaus de sa populatzioni e postus a guardia de scroxoxus mannu, cuaus in d-una fossa e crubetus cun telaias de perda, po fai in manera chi, si calencunu atriviu agatàt su scroxoxu cumprendessit de no dhu oberri, ca poita oberendiddu fit siguru de morri e de liberai un’atra borta sa Musca Macedda.

In Sardignia, ancora oi, nci sun is rovinas de un’antigu castedhu, chi, si narat, fessit istetiu pesau po arriciri una principessa tzerriada LOCANA. Custu castedhu oi est connotu comenti Su Castedhu de Medusa. Si contat chi su maridu de Locana, dependi lassai sa mulleri po bandai a sa gherra, aiat fatu pesai su castedhu, po permiti a sa mulleri e a is serbidoris de issa, de si pori difendi chi fessint istetius atacaus de is nemigus. Ma Locana no teniat peruna idea de si stacai de su maridu, aici, timendi chi is srebidoris ndi furessint is richesas intzoru, aiat fatu portai, in d-unu aposentu asut’e terra, duas cascias manna, una dha aiat prena de totu is arrichesas intzoru e, s’atra dh’aiat prena de Musca Macedda. Pustis chi Locana fit partia avat’e su pobidhu, is srebidoris, pentzendi chi su contu de sa Musca Macedda fessit feti una scusa po non ndi fai pigai su scroxoxu, aiant stabiliu de oberri is cascias e si fuiri cun s’arrichesa de Locana. Ma, oberta sa primu cascia, aiant scrubetu ca sa Musca Macedda dhoi fit diaderus, ma no aiant acutu mancu a si fuiri ca, in su momentu furint istetius carrigaus e bocius cun su ferenu. Sa musca aici bessia, aiat distruju seti bidhas acanta, tra is calis algunas bidhixedhas acanta de Santu Sparau. Si contat puru ca, una borta essias, nemus fit bonu a firmai custas muscas, is calis bociant cristianus in cantidadi e, mancu is brebus prus fortis arrennesciant a dha firmai e sa genti chi scampada a sa musca, de dognia bidha si fuiat a monti. Finas a candu, una bella dì, unu sant’omini, connotu e apretziau de totus, aiat pinnigau is chi si furin salvaus de sa Musca e dhi s’aiat pregontau de pregai e de dhu sighiri. Fatu custu, su Sant’omini aiat fatu fai un’arroliu mannu de totu sa genti e aiat nau a totus de badhai stringendi a pagu a pagu s’arroliu. Comenti sa genti aiat cumintzau a badhai e a istringi s’arroliu, totu sa musca Macedha fit arruta in mesu de s’arroliu fendi unu muntoni mannu. In custa manera aiant prenu 7 cuponis de Musca Macedda e, serraus is cuponis, dhus aiant abruxaus e su fogu aiat tentu po cincu dis de sighiu. De sa di, sa genti de de sa bidha e de is bidhas acanta, no ant prus biu una musca mecedha.

Un’atra paristoria contat ca in su nuraxi di Erra, in satu de Sriugus Donigala, in sa Trexenta, unu tempus dhoi biviat una Musca Mecedda, manna e leggia che sa pesta. Custa musca fit bruscia puru e, una di, dhi fit beniu a conca de si mudai in d-una picioca bella coment’e su soli, e posta si fit a passillai a giru de su nuraxi. Unu messajedhu giovonedhu, chi fit passendi a- i cussas partis, biendidha, fit abarrau allucau de tanti bellesa e sa femina, bolendidhu bociri, dh’aiat cumbidau a dha sighiri a domu sua. Su piciocu no si fit stentau in chistionis e posta dh’aiat infatu. Intrau in su nuraxi di Erra, su messaju, aiat biu ca custu fit prenu de prendas, oru e milli richesas e, biendu custu, aiat cumprendiu ca calencuna cosa no andàt beni e ca depiat fai atentzioni, sentza perou de dhu fai cumprendi a sa picioca, sa cali dhi naràt: “scebera sa prenda chi ti praxit de prus ca at a essi sa tua. Su messaju intzandus, chi tontu no fudi, aiat sceberau duas campanedhas de brunzu e aiat pregontau su permissu de bessiri a foras po dha sas apicai a su jù de bois cosa sua chi fit abarrau in foras. Bessiu a foras, su messaju, aiat atacau su jù a una tellaia manna e tupau aiat s’intrada de su nuraxi. De sa dì, nemus aiat prus biu sa musca macedha.

Po cantu podeus biri in d-unu studio ordinau de Pietru su de cuatru de Aragona, in su 1358, sa populatzioni de sa Sardignia si fit sminguada de assumancu sa metadi, po mori de sa pesta chi fit arribada in Sardignia. Ma po su populu Sardu, chi massimamenti fit ignoranti e no sciiat ni ligi e ni iscriri, sa curpa de custas mortis fit de circai in sa presentzia de sa Musca Macedda, bestia chi agataus in totu is paristorias de Sardigna. Sa musca Macedda, chi po medas fit una musca meda prus manna de is atras, po atrus fit manna cant’e sa conca de unu boi o cant’e una brebei e chi portàt una punta po pungi manna e acutza e prena de ferenu, dh’agataus in totu is paristorias chi fuedhant de iscroxoxus. Si còntat sempiri de duas cascias postas impari, una prena de oru e prendas e s’atra prena de musca macedha, pronta a torrai a bolai chi calencunu oberiat sa cascia. Si còntat puru ca, chi custa cascia beniat oberta, sa musca macedda aiat essi bociu totu sa genti de sa bidha e sa genti de atras seti bidhas acanta, Aici comenti fit sutzediu a sa bidhade Santu Sparau po mori de is serbidoris de sa Principessa Locana.

Tzia Adelica Casti, nascia in su 1922 in Santu Sparau, arregodat ancora ca candu fit pipia, fit proibia, coment’e a totus, de artziai a su cucuru de Santu Srebestianu, poita in cussu cucuru dhoi fit unu muntoni mannu de terra postu po turai sa Musca Macedda chi fit scampada a su fogu postu po binci sa pesta. Atrus ancora nanta chi Sa Gruxi Santa, in Santu Sparau, posta in arregodu de is mortus de s’unda de su 1892, fit istetia posta apitzus de una fossa aundi fit turada sa Musca Macedda chi aiat motu totu sa genti de is biddixedhas de Siponti, Atzedi, Seminis, Orticedri-Santa Suia e Sa Nuxedda, totu biddixedhas chi in s’antighidadi furint a giru de Santu Sparau e chi oi no esistint prus e de is calis est abarrau feti calencunu muru sderrutu. Ecu poita feti su nomini de sa musca Macedda fiat aprillutziri is becius, poita custu nomini arregodat a s’omini contus de motus e de disisperu: Sa Musca Macedda fit su “mali” in forma de musca contras sa cali sa sola mexina fit cussa de dha turai asuta de muntonis de terra, asuta de unu cucuru de terra, propriu comenti su Cucuru de Santu Srebestianu.

Medusa

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...