Ajo’ a Fuedhai. Terras beni imperadas: s’arregota

La raccolta rappresenta da sempre il momento dell’attesa e la soddisfazione dopo il lungo lavoro di preparazione del terreno e la semina. Oggi Bruno Orrù ci illustra le fasi della raccolta rigorosamente in lingua sarda.

Ricordiamo che gli interessati possono accedere gratuitamente ai contenuti dell’intera rubrica “Ajo’ a fuedhai” (racconti e lezioni di grammatica) cliccando qui. 

Buona lettura e serena domenica a tutti.

(Luca Olla)

Su tempus chi bandat de maju a sa metadi se du mes’e austu, in totu sa Sardigna fit su tempus de “s’arregota”, poita totu su lori chi beniat arau, arribàt a essi prontu in custa parti de annu. Est ladinu ca sa manera de arregoli su chi est legumini est diferenti meda de sa manera de arregoli su trigu, s’orxu, s’ena…. e, in prus, sa manera de messai is loris, in dì de oi est diferenti meda de comenti si messàt in su tempus passau. Ma, lassendi a perdi tratoris e machinarius, bieus comenti si traballàt in su tempus passau.

Comenti scieus su chi sun alleguminis, beniant tzerriaus Loris Communus, poita no furint importantis comenti su trigu e is atrus loris, ma beniant tzerriaus puru Loris a Tiradura, poita ca, candu furint prontus, no beniant messaus, ma su fundu ndi beniat bogau de terra de fund’e arrexini. Su trigu e is atrus loris benint tzerriaus puru Loris a Messadura, poita ca candu sunt prontus benint messaus. Su tempus de messai benit tzerriau puru Su Messi e, in custa manera, nai su messi o s’arregota est sa matessi cosa e su tempus de s’arregota benit tzerriau puru Tempus de Messi.

Loris a Tiradura.

Sa fai, chi in trà is loris comunus est sa prus chi benit arada in Sardigna, est su primu lori comunu chi ndi benit tirau de terra e, talis bortas, sa fai si tirat impari cun su presuci e sa gentilla, in su tempus chi bandat tra sa metadi de maju e sa metadi de lampadas. Su cixiri, invecis, benit tirau pustis chi est istetiu messau su trigu in su tempus chi bandat tra sa metadi de su mes’e axrolas e sa metadi de austu. Candu su fundu de is loris communus cumintzat a si sicai, est arribau su tempus de tirai su lori communu, boghendindi is fundus de fund’e arrexini, candu ancora su fundu no est sicau de unu totu, po fai in manera chi su semini (sa fai, sa gentilla, su cixiri) no ndi bessat de sa tega po essi perdiu. Est prus inditau a fai custu traballu a mengianedhu, candu ancora su soli est basciu e su fundu no est acotoliau de su soli. Sa tiradura si fait cun is manus, si ndi bogat su fundu de terra, si scutullat s’arrexini po ndi staccai sa terra, e si poggiat su fundu in su bratzu, unu fundu avatu de s’atru, finas a candu si fait una bratzada, fata sa bratzada, su messaiu s’aderetzat e pogiat su fasci a terra, unus cantus passus agoa. Poggiada sa bratzada, si torrat a cumintzai. Est unu traballu chi bolit fatu sempiri incrubaus, poita, po ndi tirai su fundu de terra, tocat a dhu pigai acant’e terra, po no si truncai. In custa manera, bratzada pustis bratzada, si faint neras o tzregas e, dognia traballanti tenit sa nera cosa sua. Sa parti aundi sunt is traballantis, a su costau s’unu de s’atru, si narat tenta. Acabbau de ndi bogai una tenta, is traballantis cumentzant un’atra tenta, cumintzendi de sa parti de campu aundi ant acabau s’atra tenta. Custu traballu beniat fatu massimamenti de is pipius e de is femminas, e is traballantis chi beniant pigaus pi tirai loris, beniant pagaus a giorronnada e mai a cotimu e beniant sempiri pagaus cun dinai. Su cixiri, su prisuci e sa gentilla, chi beniant tiraus prus friscus de sa fai, beniant portaus apena arregotus po essi treullaus. Custu traballu beniat tzerriau “seidadùra”. Is bratzadas de sa fai, invecis, prima de sa seidadura, beniat lassada in su campu po si sicorrai, im manera chi sa treulla fessit prus a ligera.

Loris a Messadura – su trigu

Candu sa spiga est bella groga, is aristas sunt niedhatzas e is nuus no sunt sicaus de unu totu, cussu est su tempus de messai su trigu. In custu momentu si narat ca su trigu est “in amori”, e custa est s’ora giusta de dhu messai.

Su messadori portàt unu deventali, de pannu o de pedhi, chi dhu imbussàt de su tzugu a is genugus, portàt is Mangitus o Manigotus, de pannu chi imbussàt is bratzus e sa pranta de is manus, is didus abarrànt in foras ca poita serbiant po manixai, cun d- una manu, sa fraci e s’atra po afferrai su mannùgu. Su pistirrinchinu de sa manu chi aguantàt su mannùgu portàt unu didali de pedhi o de canna, po dhu salvai de calencuna acollada de fraci. In conca portànt unu capedhu ladu, e de su capedhu faiant calai unu muncadori chi cuberiat su pistidhu e su tzugu po dhu su salvai de su soli foti, un’atru muncadori fit annuau a su tzugu e serbiat po istrexi su sudori e po salvai su tzugu de is aristas.

Fit costumu cumintzai sa messadura de bonu mengianu, in manera chi su trigu fessit prus modhi, po custa arrexoni medas messadoris abarrànt a crocai in su satu. Si cumintzat de bonu mengianedhu, si pasiànt in is oras prus bascosas, pustis si torràt a messai finas a su scurigadroxu.

Prima de cumintzai a messai, tocàat a isceberai de cali pati cumintzai, o, berus siat, beniat sceberada sa ténta. Su sceberu de sa tenta dipendiat massimamenti de comenti fit crocau su trigu, poita, po traballai beni, tocàt a si ponni a pati atra de sa crocadura de su trigu, in manera chi is aristas no picighessint in faci a su messadori. Is messadoris, sceberada sa tenta, si poniant unu a costau de s’atru, a pagu prus o mancu tres metrus s’unu de s’atru. I messadoris chi furint a is dus cabudus de sa ténta, su de manu manca e su de manu deretà, si naràt ca teniant “sa manu de sa sennora”, po su motivu ca poriant traballai mellus de is atrus ca portànt unu costau liberu, su messadori chi fit in mesu de sa ténta, beniat tzerriau “segador’e ténta”. Custu depiat camminai messendi sempiri deretu e prus ainanti de is atrus. Is atrus messadoris camminant a pati atra de su segador’e ténta, unu ainanti, a giru de unu metru, de su chi portàt a costau, custu po fai in manera de no si picigai cun sa fraci s’unu cun s’atru. In custa manera is messadoris camminànt cun su segador’e tenta in punta e is atrus avatu, a pati atra e dogniunu s’agatat a essi a tres metrus de is chi potàt a su costau e a unu metru de is chi portàt ainnantis e apalas.

Prima de cumintzai su traballu, dognia messadori si fiat sa gruxi cun sa manu in sa cali portàt sa fraci, pustis si incrubada finas a afferrai unu matzu de ispigas a giru de pramu e mesu de terra e, spinta ainnantis custu matzu afferrau, dhu segàt cun sa fraci. Matzu avatu de matzu finas a cantu ndi podiat aguantai cun sa manu. Candu cun sa manu no ndi podiat aguantai atru, fit prontu su Mannùgu, chi beniat stuau a terra e si torràt a cumintzai. Dognia ses mannùgus si fiat una màniga, fata sa maniga, su messadori pigat tres o quatru fundus de trigu segaus prus a longu e, custus beniant mullius (atrotoxaus) e si ndi fiat unu liòngiu (acapiu), cun su cali beniat acapiada sa màniga de trigu. Custu traballu si tzerriàt “a liài maniga”. Sa màniga aici acapiada beniat posta strantaxa cun sa spiga apitzus. Pustis, is manigas beniant ammuntonadas a s’acabada de dognia tènta po essiri pinnigadas de su carradori.

Medas bortas is messadoris faiant a isfida in trà de issus, custu ca poita, is messadoris beniant pigaus, massimamenti, a iscarada, comenti chi fessit unu cotimu, ca poita is messadoris faiant de totu po messai in su prus pagu tempus e, po paga, arricìant sa matessi cantidadi de trigu chi fit stetia arada in su campu messau e, custu trigu, is messadoris si dhu pratziant in tra de issus. Aici, chi in su campu furint stetius araus dus mois de trigu, is messadoris arriciant in paga dus mois de trigu de pratziri. Sa lestresa in su messai fit necessaria ca poita dognia dì chi passàt su trigu diventàt sempiri prus siccau e arridu.

Giuliu Angioni, in su libru cosa sua “Sa Laurèra” còntat custu contu: – Custu fit unu grandu messadori,chi nemus arrennesciat a dhu sighiri. Dhi narànt Maliòrcu. Dognia annu, sa noti de Santuànni, andàt a circai unu bremi chi issu feti connosciat. Agatau chi dhu aiat, dhu pigada e dhu poniat aintru de su stampu de su manigu de sa fraci, in sa part’e basciu e lassàt sa fraci totu sa noti de Santuànni a su serenu. S’incras a mengianu andàt a biri ita fit sutzediu: chi su bremini fit passau a s’atra parti de su stampu de su manigu de sa fraci, boliat nai ca sa mexina fit arrennescia e ca, po totu sa scarada Maliòrcu aiat a essi messau coment’e unu dimoniu. Bastat chi essi nau, candu fit messendi “Toca Maliòrcu, dimoniu” e issu messàt comenti chi portessit is dimonius verdaderu. No dhu podiat sighiri nemus. Issu fiat su traballu de centu ominis e prus”.

Dognia messadori teniat su deretu de portai cun issu una femmina po arregoli spiga o ispigai, custa fit massimamenti una parenti de su messadori e teniat su deretu de s’aguantai po issa totu sa spiga chi arrennesciat a pinnigai pustis chi fit passau su messadori. Custa perou depiat aggiudai in su traballu, de carrigai su carru finas a sa bentula e a s’incungia. Candu sa spigadrixi no fit una de famiglia, su messadori podiat pretendi parti de su triguspigau. Chi sa spigadrixi fit acodrada in calencuna domu, po arrecumpensai sa meri chi dha lassàt andai a ispigai, depiat fai is traballus de domu aintr’e noti e depiat donai a sa meri metadi in truncu de su trigu spigau. Sa spigadrixi fit incarrigada puru de assisti is messadoris portendidhis s’acua po buffai.

Is ispigadrixis puru imperànt is mangìtus, imperànt gunnedhas longas e si poniant fin’e duas parigas de migias po si salvai is cambas de sa stula. In conca si poniant muncadoris mannus chi dhi podessint arreparai sa faci de su soli ca poita a diventai niedhas de su soli no fit cosa bona a i cussus tempus, po custu motivu, is femminas, costumànt a si sciacuai sa faci, sa di de su primu de maju, cun su serenu de su satu, ca, narànt, dha sas preservada de diventai niedhas. A artaria de sa brenti acapiànt sa sachita, chi serbiat po nci ponni sa spiga arregota e, acapiada a sa sachita, portànt sa pudatza. Dognia spigadrixi, acanta de su strexu teniat unu sacu aundi poniat sa spiga arregota. Dognia spigadrixi camminàt avatu de su messadori cosa sua e podiat arregolli spiga feti in sa tenta de custu messadori. Is ispigas arrutas in sa messadura, benint arregortas de sa spigadrixi, sa cali, fatu unu matzitu, ndi segat sa spiga de su cambu cun sa pudatza e arregolli su trigu in sa sachita. Candu sa sachita est prena, getàt a su sacu. Sa spigadrixi est cunseberada bona candu arrennexit a serrai sa giorronada serrendi su sacu a pannu in faci. Custu bolit nai ca su sacu est aici prenu chu no fait a dh’acapiai e, po dhu serrai, in sa parti de pitzus si ponnit sa sachita de sa spigadrisci e is acapius si faint a is dus corrus artus de su sacu, a corriscedhus. In custa manera su sacu parit chi portit dus corrus. Eus nau ca sa spigadrixi, candu fit necessariu, depiat portai s’acua a is messadoris, ebenis, candu una de is ispigadrixis bandàt a preni s’acua po dha portai a is messadoris, totu is atras si firmànt finas a candu custa no torràt a su traballu.

Sa manigh’e agoa

Po fai s’urtima maniga de trigu, tzerriada sa manighe agòa, si allogàt sa parti de su campi aundi su trigu fit prus bellu. In algunas bidhas, sa manigh’e agoa beniat messada de su meri, in atras de su sotzu, in atrus logus ancora, dognia messadori faiat unu mannùgu de s’urtima maniga. Po fai s’urtima maniga si lassàt una parti de campu, a retangulu, su messadori atacàt custa tenta a metadi de sa parti crutza, pustis atacàt a metadi de sa parti longa, fendi in custa manera una gruxi. I mannùgas de s’urtima tenta no depiant mai tocai terra, po custu motivu si sterriant in terra quatru manigas giai fata e is mannugus beniant poggiaus apitzus de custas manigas. Custus mannugus depiant essiri prus bellus e beni acapiau de is atrus. Una borta acapiada s’urtima maniga beniat istrantaxada apitzus de is manigas sterrias in terra, pustis beniat carrigada in su cucuru de s’urtimu carru, beniat posta una canna bidri in mesu, a sa cali beniat acapuiau unu muncadori de femmina e, cun custu carrigu fatu, si furriàt cun totu sa cambarada cantendi a mutetus. De su trigu chi abarràt una borta fata sa gruxi po fau sa manigh’e agòa, beniant fatus tantis mannùgus cantu furint is ispigadrixis e a dogniuna beniat arregallau un de–i custus mannùgus.

Acabau su traballu is ispigadrixis passant su cumbidu e totu acabàt seghendi su brochitu chi fit serbiu po portai acua a is messadoris.

Sa Seidadùra

Eus giai nau ca totus i loris, sia a tiradura che a messadura, pustis de s’arregorta beniant portaus a s’axrola po essi traballaus e po scerai su frutu de sa palla, feti sa fai beniat lassada unu pagu de tempus in sa terra po si siccai beni.

S’axrola s’agatàt sempiri acanta de sa bidha e, chi no fit de propriedadi de su comunu fit de calencuno proprietariu chi dha poniat a pesòni. In is axrolas, is messaius nci portànt is loris arregotus e dhu sus poniant a muntonis tzerriaus bigas. Dognia messaiu faiat una biga po contu suu.

grano (2)

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...